برخی از مردم در خلق و خوی خوب در تمام طول روز ، مثل چیزهای بی عاطفه هر گونه مشکلی را دوست ندارم ، اما برخی از مردم همه نگاه نگران با چهره غمگین ، که اگر روز است که همیشه ترس سقوط خواهد کرد در هر زمان ، به ندرت به قلب خوشحال فرستاده شده . در واقع ، سعادت فرد بستگی دارد بر روی انتظارات خود را برای اندازه از زندگی واقعی است ، چگونه می تواند مردم را در جهان بدون مشکل و درد زندگی می کنند ، اما همه است به چهره نگرش از چیزهای مختلفی خوشحال نیست ، قناعت به طور طبیعی تفریحانه ، به طور طبیعی اغلب نوشته شده است لبخند در چهره اش و با خوشحالی به پایان رسید هر نابغه است بیش از حد خوش بینانه زندگی است ، ارزش ترویج.
از آنجا که زندگی آسان نیست ، چون شما می خواهید برای دریافت حتی رویای خوشبختی در زندگی آسان نیست ، و سپس ، چگونه با استرس در زندگی شما رسیدگی کند؟ چگونه در محل کار تیز به خرس؟ چگونه به خودتان را خوشحال با هم؟ این راه ما باید یاد بگیرند ، بنابراین ، اگر شما می توانید یاد بگیرید به خودتان استخراج ، شاید شما می توانید به خودتان اجازه دهید یکی از با استفاده از تنش های زندگی است.

1 ، برای یادگیری یک نفس عمیق ، یک روز را به نگرش خود را برای تنظیم. مشکل از قلب ، و زندگی مشکلات ترین ناامن زندگی هستند تولید شده ، در نتیجه ، چهره مشکلات زندگی ، آنها باید یاد بگیرند یک نفس عمیق به را ، یادگیری مناسب به رها کردن ، گاهی اوقات ، تنظیم به موقع نگرش است برای ایجاد آنها سرگرم کننده خود را در زمینه.

2 ، یاد بگیرند که همیشه لبخند ، از زندگی ساده ، می تواند شادی. لبخند مسری است ، خسته است و نه خسته ، بسته به وضعیت خود را از ذهن ، به یاد داشته باشیم ، فراموش نکنید که به را فراموش کرده ام ، کسانی که رنج و فراموش چیزهای ناراضی یک شبه ، به طوری که ذهن من تبدیل شده است خورشید ، تنها از مردم می خواهم به لبخند مردم را ، احساس شادی.

3 ، بدانید که چگونه به خود ، انگیزه ، اعتماد به نفس را از فرهنگ لغت خود را حذف خواهد شد. کار یا زندگی در برابر مشکلات ، در صورتی که مشکلات بزرگ ، قطعا احساس زمین بسیار مخربی است ، وابسته به در دنبال به جلو به نیست ، اگر ما تغییر زاویه ، با انگیزه خود را تشویق به راه خود ، ممکن است بتوانند به خود عزت نفس از فرهنگ لغت خود حذف شده است.

4 ، زندگی مثبت ، فرار خود را از زندگی نگران کننده است. فقط در زندگی آشفته خود را ، زمانی که مشکل واقعی خواهد شد ، که شاد و ناراضی چیز را تجربه نمی کنند؟ بنابراین ، به یاد بگیرند که به فرار از درخواست برای مشکل در خود ، از لذت های ساده زندگی می تواند دلیلی برای خود هر روز برای حفظ روحیه خوب به چهره زندگی.

5 ، یادگیری به صورت بی عدالتی ، دنیای واقعی دیگر شکایت های غیر ضروری دارد. مردم نباید اجازه دهید با محیط زیست وفق دهند به محیط زیست و خود را سازگار به شما ، و فقط می دانم که چگونه به محیط زیست وفق دهند ، مردم همیشه آرامش قبل از وعده غذا در روز شکرگزاری ، روز قبل از روز شکرگزاری من هنوز هم می توانید ببینید که خورشید در حال افزایش ، به طوری غیر ضروری احساس است که شما شکایت ، دلیل این که شما به سادگی می تواند واقعیت را تغییر دهید.

6 ، شرکت فعال در این مسابقه ، یادگیری حکمت برای مقابله با رقابت در سود و زیان. مبارزه برای تغییر زندگی ، به صورت چالش های مردم می توانند یک حرفه موفقیت آمیز در حس موفقیت ، اما در یک محیط اجتماعی بسیار رقابتی ، یادگیری چیزی مناسب برای دادن فقدان اساسی خود را از عقل است که انتخاب روز توهم خدا رسیدن به ستاره ای ستاره ها مردم چگونه می تواند به خلق و خوی خوشحال؟

7 ، به درک فرصت های زندگی ، زندگی خوبی به عنوان هدف زندگی است. کار سخت است ، به خصوص به چیز خود ناراضی حتی سخت تر است ، با این حال ، اگر ما را انتخاب کنید برای انجام آنچه می خواهید انجام دهید ، برای انجام کارهای منافع خود ، به ازدواج با یک زن دوست دارید همسر ، به شادی به عنوان هدف نهایی خود را امتحان کنید در زندگی؟

8 ، یادگیری تحمل دیگران ، برای از بین بردن قید تعصب و تفکر باریک. قلب گسترده ای در سرتاسر جهان ، در واقع ، مردم متحمل به پیدا کردن شادی خود را در دلیل ، اجازه دهید ذهن شما را می شود آفتاب هماهنگ. البته ، مردم می توانند تحمل دیگران معمولا آمد تا با شادی خود را برای به اشتراک گذاشتن با دیگران ، و به اشتراک گذاری لذت یک شادی است.

9 ، یاد بگیرند که برای لذت بردن از شادی ، شادی بیش از حد خوب روز به عنوان یک شعار است. شادی است واقعا بسیار ساده است ، به عنوان آنها هستند خوشحال نیست انجام اجازه دهید و روی خط ، باور در خودتان ، شما می توانید محل زندگی خود را با دقت اشاره کردن ، انجام نقاط ضعف خود را به مقایسه نقاط قوت افراد دیگر استفاده نمی نیست ، با خوشحالی به حال خود به ازای هر یک روز ، شما همچنین می توانید یک زندگی زیبا با ارزش داشته باشد.

10 ، قلبی قوی تر ، انجام رقت همه چیز ممکن است از همه درد از غم است. وی لیان در قلب نشده بود را می توان یک استعداد قوی ، و شما نمی تواند باور کند که شما می توانید سعی کنید. قلب قوی را می توان با تمام درد و غم و اندوه زندگی رقیق شده ، شما می توانید تا کمبود های خارجی ، شما نمی توانید شما را در مورد افرادی که به به راحتی شکست نگران باشید ، شما می توانید ذهن خود را بالاتر از هیمالیا.